Komunikat

Language
Polish
JPK_xml na podglądzie

Od 1 lipca JPK na żądanie Urzędu Skarbowego

Od 1 lipca przedsiębiorca na żądanie zobowiązany jest do przesłania jednolitych plików kontrolnych – również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT.

Podstawa prawna:

art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku.

"Art. 193a. § 1.

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą."

 

Pliki te dotyczyć będą danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach podatkowych, czy też firmowym magazynie. 


Pliki JPK, jakich będzie mógł od 1 lipca zażądać urząd skarbowy przedstawia poniższa tabela:

 

JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży

JPK_FA – faktury VAT

 JPK_MAG - magazyn

 JPK_WB – wyciąg bankowy

 JPK_KR – księgi rachunkowe

 JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

 JPK_EWP – ewidencja przychodów (np. dotyczy ryczałtowców)